Projekty

Transfer inovačných technológií do vzdelávacieho procesu v dimenziách potrieb súčasného poľnohospodárstva formou vysokoškolskej učebnice

Garant: prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Rozvoj študijného odboru 5.2.46 Poľnohospodárska a lesnícka technika predpokladá kontinuálne premietanie vedeckovýskumných poznatkov a najnovších vývojových tendencií do inovácie jeho obsahu. Zámerom projektu je o uvedené poznatky a prístupy skvalitniť a prehĺbiť predmet Technika pre chov zvierat s nadväznou tvorbou vysokoškolskej učebnice, ktorá svojim obsahom pokryje danú problematiku pre výučbu na Technickej fakulte, Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ako aj pre poľnohospodársku prax. Vypracovanie modernej vysokoškolskej učebnice prispeje k zvýšeniu motivácie a tvorivosti študentov pri štúdiu v rámci svojej odbornej profilácie.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Identifikácia projektu:
Projekt č. 011SPU-4/2014
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0