Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 28

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Aliancia pre rozvoj a implementáciu európskeho plánu pre sektorové vzdelávacie zručnosti v oblasti biohospodárstvae, nových technológií a inovácií v poľnohospodárstve20192019Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniaŠ. MihinaKZSBT TF
Analýza a klasifikácia technológií pre difúzne procesy pri výrobe etanolu v potravinárskom priemysle (08-GASPU-2018)20192020GA SPUT. HolotaKZSBT TF
Analýza a technicko-technologická racionalizácia strojových systémoch v chove hovädzieho dobytka (VEGA 1/7696/20)20002002VEGAŠ. KováčKZSBT TF
Analýza produkcie škodlivých plynov na vidieku a návrh vedecky zdôvodnených technologických opatrení na jej minimalizáciu (1/0609/12)20122015VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Ekologické a energetické aspekty využitia biomasy. (1/0033/09)20092011VEGAR. OpáthKZSBT TF
Emisie amoniaku a skleníkových plynov zo stavieb živočíšnej výroby (CA 16106)20172021COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
Kvalita a výťažnosť pšeničných mlynárskych produktov v procese ich výroby, v závislosti od drviaceho účinku valcových mlecích stolíc s minimalizáciou spotreby energie na mletie. (1/3479/06)20062008VEGAR. OpáthKZSBT TF
Minimalizácia rizík faktorov prostredia v objektoch živočíšnej produkcie (1/0575/14)20142016VEGAI. KarandušovskáKZSBT TF
Návrh technológie na znižovanie emisií zo živočíšnej výroby a zo spaľovania biologických materiálov (1/0809/16)20162016VEGAR. GálikKZSBT TF
Progresívne spôsoby ochladzovania pre zlepšenie pohody dojníc a zníženie environmentálnej záťaže (1/0790/19)20192019VEGAJ. LendelováKZSBT TF
Projekt prognózy rozvoja techniky a mechanizácie v poľnohospodárstve, zdroje na jeho reprodukcie a obnovu (HZ č. 007/1999 - projekt č. 2736)19992001podnikateľská činnosťŠ. KováčKZSBT TF
Smerom k excelentnému výskumu v oblasti interakcie hospdárske zviratá - životné prostredie2020--Horizont 2020 Š. MihinaKZSBT TF
Spoločné pracovisko výskumu procesov produkcie biomasy, jej energetického využitia a vývoja aplikačných zariadení20172017OP Výskum a inovácieŠ. MihinaKZSBT TF
Štúdium obalových materiálov a ich vplyv na zvyšovanie kvality a bezpečnosti potravín (VEGA 1/4437/07)20072009VEGAS. ZemanKZSBT TF
Technicko-technologická racionalizácia výroby a spracovania vybratých poľnohospodárskych produktov (VEGA č.1/4407/97-M-18)19971999VEGAJ. LobotkaKZSBT TF
Transfer inovačných technológií do vzdelávacieho procesu v dimenziách potrieb súčasného poľnohospodárstva formou vysokoškolskej učebnice (Projekt č. 011SPU-4/2014)20142015KEGAR. GálikKZSBT TF
Transformácia vzdelávania odborníkov záchranných služieb v kontexte „Priemysel 4.0“2020--KEGAJ. LendelováKZSBT TF
Tvorba vysokoškolskej učebnice Technika a technológia spracovania odpadov v multimediálnom edukačnom priestore (023SPU-4/2018)20182020KEGAR. GálikKZSBT TF
Vplyv materiálov a techniky na zdravotný stav dojníc a zdravotne bezpečný produkt (VEGA 1/0422/08)20082010VEGAI. KarasKZSBT TF
Vypracovanie obsahovej štruktúry druhého a tretieho stupňa vzdelávania v študijnom programe Bezpečnosť a kontrola potravín a tvorba moderných didaktických prostriedkov. (3/6229/08)20082010KEGAR. OpáthKZSBT TF
Výskum a efektívne inovácie technológií v chove hospodárskych zvierat s cieľom znižovania znečistenia ovzdušia amoniakom a skleníkovými plynmi (1/0579/18)20182021VEGAI. KarandušovskáKZSBT TF
Výskum environmentálnych aspektov v chovoch hospodárskych zvierat z hľadiska skleníkových plynov, pachu, prachu a hluku, podporujúcich welfare zvierat a tvorbu BAT - najlepších dostupných techník (1/0044/09)20092011VEGAŠ. MihinaKZSBT TF
Výskum technológií v chove hospodárskych zvierat znižujúcich emisie škodlivých plynov negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie (VEGA 1/3476/06)20062008VEGAŠ. KováčKZSBT TF
Výskum vzťahov energetických emisií v biotechnických a v bionických systémoch20142015APVTR. GálikKZSBT TF
Výskum welfare zvierat v rozšírenej Európe (265686)20112014FP7Š. MihinaKZSBT TF
Vytvorenie a praktická implemetácia slovensko-anglického a anglicko-slovenského on-line slovníka pre biosystémové inžinierstvo (KEGA 003SPU-4/2013)20132015KEGAM. MacákKSaVB TF
Vzdelávanie v oblasti biohospodárstva. Európska perspektíva2019--COST (European Cooperation in Science and Technology)Š. MihinaKZSBT TF
Znižovanie emisií škodlivín plynov úpravou technických systémov a technológií v chove hospodárskych zvierat (VEGA 1/0625/03)20032005VEGAŠ. KováčKZSBT TFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý