Katedra kvality a strojárskych technológií (TF) - zoznam projektov

Aplikácie zobrazujú zoznam projektov vybraného pracoviska.

Počet nájdených záznamov: 41

StavNázovOdDoDruhGarantPracovisko
Analýza vplyvu technologických a prevádzkových faktorov na kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky (1/0511/18)20182020VEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Degradácia kovových materiálov v procesoch výroby a exploatácie alternatívnych palív (1/0813/10)20102011VEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Hodnotenie tribologických vlastností materiálov v procesoch trenia20132013VEGAM. KotusKKaST TF
Implementácia inovačných prvkov do predmetov študijného programu "Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách". (043SPU-4/2017)20172019Granty nadáciíJ. ŽitňanskýKKaST TF
Implementácia výučby aditívnych technológií vo vybraných študijných programov s vytvorením samostaného predmetu (002SPU-4/2020)20202022KEGAM. KotusKKaST TF
Inovácia laboratórií pre potreby študijného programu Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách (036SPU-4/2015)20152017KEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia laboratórií pre potreby technologicky zameraných predmetov v študijnom programe Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách orientovaná na implementáciu vedomostí z oblastí inovačných technológií (042SPU-4/2016)20162018KEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe (039SPU-4/2017)20172019KEGAM. KorenkoKKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na metrológiu a riadenie kvality s využitím štatistických metód do univerzitného štúdia v interakcii na požiadavky praxe (032SPU-4/2020)20202022KEGAM. PrístavkaKKaST TF
Inovačné postupy zvyšovania kvality a ekológie poľnohospodárskych strojov20162016VEGAM. KotusKKaST TF
Integrácia inovačných trendov v obrábaní kovov, metrológii a manažérstve kvality do univerzitného štúdia (035SPU-4/2014)20142016KEGAV. KročkoTF
Integrácia progresívnych informačných technológií a soft-skills do študijných programov zameraných na manažment výrobných procesov (011TU Z-4/2017)20172019KEGAM. KotusKKaST TF
Integrácia soft-skills do technicky zameraných študijných programov (011TU Z-4/2016)20162018KEGAP. ČičoKKaST TF
Integrovaný manažérsky systém (vysokoškolská učebnica). (3/4276/06)20062008KEGAJ. HrubecKKaST TF
Kreovanie nových vzdelávacích nástrojov pre oblasť počítačového modelovania s implementáciou prvkov virtuálnej a rozšírenej reality20202022KEGAR. DrličkaKKaST TF
Kvalita a bezpečnosť poľnohospodárskych strojov. (1/3482/06)20062008VEGAJ. HrubecKKaST TF
Kvalita a spoľahlivosť poľnohospodárskej techniky (VEGA 1/7684/20)20002002VEGAĽ. KubíkKF TF
Materiálové a technologické riešenie tvorby povrchových vrstiev odolných proti opotrebeniu na funkčných častiach poľnohospodárskej techniky (1/0588/20)20202022VEGAR. MikušKKaST TF
Materiálovo-technologické a prevádzkové možnosti zvyšovania kvalitatívnych a environmentálnych parametrov poľnohospodárskej techniky (1/0643/19)20192021VEGAJ. ŽarnovskýKKaST TF
Modelová automatická linka na triedenie tuhého komunálneho odpadu20162016HorizontV. KročkoKKaST TF
Nové formy a metódy výučby v oblasti bezpečnosti strojových zariadení (008TU Z-4/2016)20162018KEGAM. KotusKKaST TF
Objektivizácia kritérií metód kvality a ich implementácia na proces výroby poľnohospodárskych komponentov (1/0365/20)20202022VEGAM. BujnaKKaST TF
Optické metódy merania v manažérstve kvality (049_1/12)20132013VTPR. DrličkaKKaST TF
Optimalizácia vlastností povrchových vrstiev súčiastok pre automobilovú a mobilnú techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach. (1/0020/13)20132013VEGAM. KorenkoTF
Optimalizácia vlastností povrchových vrstiev súčiastok pre poľnohospodársku techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach. (1/0715/12)20122014VEGAM. KorenkoTF
Povrchové vrstvy pre tribologické aplikácie (1/4151/07)20072009VEGAR. MikušKKaST TF
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre (ITMS 26110230020)20102012OP Ľudské zdrojeJ. HrubecKKaST TF
Skúmanie schopnosti zvárania zliatin ľahkých neželezných kovov,zváraných elektrickým oblúkom a trecím zváraním s premiešaním20152018Všeobecné výzvyI. KováčKKaST TF
Štúdium vplyvu technologických parametrov povrchových vrstiev poľnohospodárskej a lesníckej techniky na kvalitatívne parametre, bezpečnosť a enviromentálnu prijateľnosť (1/0718/17)20172019VEGAM. KorenkoKKaST TF
Technicko-ekonomická optimalizácia kvality povrchových vrstiev súčiastok pre poľnohospodársku techniku pracujúcu v agresívnych podmienkach (1/0568/15)20152017VEGAM. KorenkoTF
Tvorba oteruvzdorných vrstiev pretavovaním elektrickým oblúkom20152015VEGAI. KováčKKaST TF
Využitie elektrického oblúka na tvorbu vrstiev so špecifickými vlastnosťami20172017VEGAI. KováčKKaST TF
Využitie 3D technológie na hodnotenie opotrebenia (1/0754/16)20162018VEGAR. MikušKKaST TF
Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii (09-GA SPU-16)20162018GA SPUM. BujnaKKaST TF
Zlepšovanie kvality, životnosti pracovných nástrojov poľnohospodárskych strojov, manažérstvo kvality a bezpečnosti výrobných procesov.20132013VEGAP. ČičoKKaST TF
Zvýšenie konkurencieschopnosti a uplatniteľnosti absolventov technicky zameraných študijných programov zlepšovaním ich podnikateľských zručností ( 013TU Z-4/2015)20152017KEGAP. ČičoKKaST TF
Zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti tribológie prostredníctvom inovatívnych edukačných prostriedkov20182018KEGAM. KotusKKaST TF
Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti ( ITMS 26110230057)20122013OP Ľudské zdrojeJ. HrubecKKaST TF
Zvyšovanie kvality a odolnosti oteruvzdorných vrstiev pôdospracujúcich strojov20142014VEGAM. KotusKKaST TF
Zvyšovanie kvality poľnohospodárskych strojov a výrobných zariadení. (1/0576/09)20092011VEGAP. ČičoKKaST TF
20. Medzinárodná vedecká konferencia "Kvalita a spoľahlivosť technických systémov"20152015Small Grants STOP!!!J. ŽarnovskýKKaST TFLegenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:ukončenýzamietnutý