Katedra kvality a strojárskych technológií (TF) - seznam projektů

Aplikace zobrazuje seznam projektů zvoleného pracoviště.

Počet nalezených záznamů: 45

Stav
Název
Od
Do
Druh
Garant
Pracoviště
Analýza vplyvu technologických a prevádzkových faktorov na kvalitatívne, bezpečnostné a environmentálne parametre poľnohospodárskej techniky (1/0511/18)
2018
2020
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Aplikácia aditívnych technológií vo výučbe technických predmetov (11/2019)
2020
--
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KKaST TF
Degradácia kovových materiálov v procesoch výroby a exploatácie alternatívnych palív (1/0813/10)
2010
2011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
2016
2016
Horizont 2020
KKaST TF
Hodnotenie tribologických vlastností materiálov v procesoch trenia
2013
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KotusKKaST TF
Implementácia inovačných prvkov do predmetov študijného programu "Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách". (043SPU-4/2017)
2017
2019
Granty nadácií
J. ŽitňanskýKKaST TF
Implementácia výučby aditívnych technológií vo vybraných študijných programov s vytvorením samostaného predmetu (002SPU-4/2020)
2020
2022KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. KotusKKaST TF
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
20162018KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)J. ŽarnovskýKKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na manažérstvo kvality, obrábanie kovov a metrológiu v interakcii na požiadavky praxe (039SPU-4/2017)20172019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Inovácia výučby predmetov so zameraním na metrológiu a riadenie kvality s využitím štatistických metód do univerzitného štúdia v interakcii na požiadavky praxe (032SPU-4/2020)
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Inovačné postupy zvyšovania kvality a ekológie poľnohospodárskych strojov
2016
2016
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Integrácia inovačných trendov v obrábaní kovov, metrológii a manažérstve kvality do univerzitného štúdia (035SPU-4/2014)20142016KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)V. KročkoTF
Integrácia progresívnych informačných technológií a soft-skills do študijných programov zameraných na manažment výrobných procesov (011TU Z-4/2017)2017
2019
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Integrácia soft-skills do technicky zameraných študijných programov (011TU Z-4/2016)
2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
P. ČičoKKaST TF
Integrovaný manažérsky systém (vysokoškolská učebnica). (3/4276/06)
2006
2008
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
2020
2022
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. Drlička
KKaST TF
20062008VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Kvalita a spoľahlivosť poľnohospodárskej techniky (VEGA 1/7684/20)
20002002VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KF TF
Materiálové a technologické riešenie tvorby povrchových vrstiev odolných proti opotrebeniu na funkčných častiach poľnohospodárskej techniky (1/0588/20)
2020
2022VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. MikušKKaST TF
Materiálovo-technologické a prevádzkové možnosti zvyšovania kvalitatívnych a environmentálnych parametrov poľnohospodárskej techniky (1/0643/19)2019
2021
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
J. Žarnovský
KKaST TF
Nové formy a metódy výučby v oblasti bezpečnosti strojových zariadení (008TU Z-4/2016)2016
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. KotusKKaST TF
Objektivizácia kritérií metód kvality a ich implementácia na proces výroby poľnohospodárskych komponentov (1/0365/20)20202022
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Bujna
KKaST TF
Objektivizácia parametrov nástrojov a metód pre zvýšenie kvality vyrábaných produktov zahrnutím ekonomických ukazovateľov (1/0122/21)
2021
2023
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Optické metódy merania v manažérstve kvality (049_1/12)
2013
2013
VTP (Vedecko-technické projekty)KKaST TF
2013
2013VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Korenko
TF
2012
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)M. Korenko
TF
Povrchové vrstvy pre tribologické aplikácie (1/4151/07)20072009
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre (ITMS 26110230020)
20102012
OP Ľudské zdroje
KKaST TF
Skúmanie schopnosti zvárania zliatin ľahkých neželezných kovov, zváraných elektrickým oblúkom a trecím zváraním s premiešaním.
2015
2018
Všeobecné výzvy
KKaST TF
Štúdium vplyvu technologických parametrov povrchových vrstiev poľnohospodárskej a lesníckej techniky na kvalitatívne parametre, bezpečnosť a enviromentálnu prijateľnosť (1/0718/17)2017
2019
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
20152017VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
TF
The impact of methods of application of agrochemicals on the quality of agricultural products
20192020Polish National Agency for Academic Exchange
KKaST TF
Tvorba oteruvzdorných vrstiev pretavovaním elektrickým oblúkom
2015
2015
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Vytvorenie všeobecnej metodiky pre zvýšenie kvality produktov vo výrobných organizáciách a jej praktické overenie v praxi
20202021
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
M. Prístavka
KKaST TF
Využitie elektrického oblúka na tvorbu vrstiev so špecifickými vlastnosťami2017
2017
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
20162018VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)R. MikušKKaST TF
Zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie kvality výrobného procesu a vyrábaných produktov v externej organizácii (09-GA SPU-16)20162018
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
KKaST TF
Zlepšovanie kvality, životnosti pracovných nástrojov poľnohospodárskych strojov, manažérstvo kvality a bezpečnosti výrobných procesov.2013
2013
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
Zvýšenie konkurencieschopnosti a uplatniteľnosti absolventov technicky zameraných študijných programov zlepšovaním ich podnikateľských zručností ( 013TU Z-4/2015)
2015
2017
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)KKaST TF
Zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti tribológie prostredníctvom inovatívnych edukačných prostriedkov2018
2018
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
M. Kotus
KKaST TF
2012
2013
OP Ľudské zdrojeJ. Hrubec
KKaST TF
Zvyšovanie kvality a odolnosti oteruvzdorných vrstiev pôdospracujúcich strojov
2014
2014
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
20092011
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
KKaST TF
20th International Scientific Conference "Quality and Reliability of Technical Systems"
2015
2015Small Grants STOP!!!
KKaST TFLegenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
Neaktivní stavy:
ukončenýzamítnutý