Sylabus predmetu T15-0064-I - Počítačové spracovanie obrazu (TF - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0064-I
Názov predmetu:
Počítačové spracovanie obrazu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
5 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
15 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, laboratórne experimentálne zadanie so spracovaním údajov za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky z teórie o spracovaní obrazu a z počítačových metód spracovania obrazu. Je schopný aplikovať teóriu a metódy do praxe pomocou softvéru ImageJ a GIMP na platforme MS Windows a Linux. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o spracovaní obrazu v praxi, dokáže využívať optimálne metódy spracovania a používať vhodný softvér na spracovanie obrazu.
Stručná osnova predmetu:
Digitalizácia obrazovej informácie. Geometrická transformácia obrazu. Kompresia obrazu. Metódy potlačenia rušenia a šumu. Rekonštrukcia obrazu. Analýza obrazu. Obrazové formáty. Technické prostriedky pre spracovanie obrazovej informácie. Aplikácia spracovania obrazu v oblasti presného poľnohospodárstva, rozpoznávania znakov, analýzy medicínskych obrazov a obrazov biologických materiálov, kontroly kvality priemyslovej výroby, detekcia, sledovanie a rozpoznávanie pohybujúcich sa objektov, rozpoznávanie odtlačkov prstov a tvárí, predpoveď počasia a diaľkový prieskumu Zeme.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RUSS, J C. Image analysis of food microstructure. Boca Raton: CRC Press, 2005. 369 s. ISBN 0-8493-2241-3.
RUSS, J C. -- RUSS, J C. Introduction to image processing and analysis. Boca Raton: CRC Press, 2008. 355 s. ISBN 978-0-8493-7073-1.
RUSS, J C. The image processing. 5. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2007. 817 s. ISBN 0-8493-7254-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom, ale aj v letnom semestri, ak si ho zapíše najmenej 10 študentov
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

A
B
C
D
E
FX
11,4 %
32,4 %39,0 %13,3 %
3,9 %
0 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: