Sylabus predmetu T15-0066-B - Teoretické základy technických disciplín (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0066-B
Názov predmetu:
Teoretické základy technických disciplín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: automobilová doprava - bakalársky (povinný), 1. semester
automobilová doprava - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
Manažérstvo prevádzky techniky - bakalársky (povinný), 1. semester
Manažérstvo prevádzky techniky - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 1. semester
technika pre odpadové hospodárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 10 online testov, každý za 2 body a študenti vypracujú 10 domácich zadaní v elektronickej forme, každé za 2 body. V rámci záverečnej písomnej skúšky môže študent získať 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa prehľad teoretických základov z matematiky nevyhnutných pre zvládnutie predmetov aplikovaných na podmienky technickej praxe. Pochopí vzájomné súvislosti medzi matematickými a technickými disciplínami. Nadobudne praktické zručnosti vo výpočtovom riešení rozširujúcich matematických a technických problémov.
Absolvent predmetu dokáže riešiť matematické problémy, absolvent dokáže riešiť matematické úlohy s využitím základných a rozšírených poznatkov z matematiky a vie ich aplikovať pri riešení praktických úloh.
Stručná osnova predmetu:
1.
Základy aritmetiky a algebry (1. časť) (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška:Elementárne základy aritmetiky a algebry(1. časť).
Dištančná forma výučby.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov - Elementárne základy aritmetiky a algebry(1. časť).
Dištančná forma výučby.

2.
Základy aritmetiky a algebry(2. časť) (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška:Elementárne základy aritmetiky a algebry(2. časť)-počítanie s mocninami.
Dištančná forma výučby.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov - Elementárne základy aritmetiky a algebry(2. časť)-počítanie s mocninami.
Dištančná forma výučby.

3.
Úprava algebraických výrazov s racionálnym exponentom (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Úprava algebraických výrazov s racionálnym exponentom. Počítanie s odmocninami.
Dištančná forma výučby.
b.Cvičenie: Riešenie príkladov - Úprava algebraických výrazov s racionálnym exponentom. Počítanie s odmocninami.
Prezenčná forma výučby.

4.
Normalizované predpony a mocniny 10 v technickej praxi (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Normalizované predpony a mocniny 10 v technickej praxi.
Dištančná forma výučby.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov - Normalizované predpony a mocniny 10 v technickej praxi.
Prezenčná forma výučby.

5.
Stratégie úprav výrazov (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Stratégie úprav výrazov.
Dištančná forma výučby.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov - Stratégie úprav výrazov.
Dištančná forma výučby.

6.
Rovnice - riešenie rôznych typov rovníc (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Rovnice - pojem rovnice, ekvivalentné a neekvivalentné úpravy rovníc, typológia rovníc a stratégie riešenia rôznych typov rovníc.
Dištančná forma výučby.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov - rôzne typy rovníc.
Dištančná forma výučby.

7.
Stratégie riešenia rôznych typov rovníc (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Stratégie riešenia rôznych typov rovníc.
Dištančná forma výučby.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov a využitie rôznych stratégií riešenia vybraných typov rovníc.
Prezenčná forma výučby.

8.
Využitie poznatkov z riešenia rovníc v technickej praxi (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Využitie poznatkov z riešenia rovníc v technickej praxi.
Dištančná forma výučby.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov na vyjadrenie neznámej zo vzorca a ich aplikácia v technickej praxi.
Prezenčná forma výučby.

9.
Sústavy rovníc - typológia, spôsoby riešenia (1. časť) (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Sústavy rovníc - typológia, spôsoby riešenia (1. časť.
Dištančná forma výučby.
b.
Cvičenie - Riešenie príkladov na sústavy dvoch rovníc.
Dištančná forma výučby.

10.
Sústavy rovníc - typológia, spôsoby riešenia (2. časť) (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Sústavy rovníc - typológia, spôsoby riešenia (2. časť). Sústavy troch rovníc o troch neznámych.
Dištančná forma výučby.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov na sústavy troch rovníc o troch neznámych.
Dištančná forma výučby.

11.Goniometria (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Goniometrické funkcie, vzťahy medzi goniometrickými funkciami, úprava goniometrických výrazov.
Dištančná forma výučby.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov s využitím poznatkov z goniometrie,úprava goniometrických výrazov.
Prezenčná forma výučby.

12.
Trigonometria a aplikácie poznatkov z goniometrie a trigonometrie v technickej praxi. Planimetria a stereometria. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Trigonometria a aplikácie poznatkov z goniometrie a trigonometrie v technickej praxi. Planimetria a stereometria.
Dištančná forma výučby.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov na aplikáciu poznatkov z goniometrie a trigonometrie v technickej praxi. Planimetria a stereometria.
Prezenčná forma výučby.

13.
Komplexné čísla. Základy diferenciálneho počtu. (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Komplexné čísla. Základy diferenciálneho počtu a jeho uplatnenie v technickej praxi.
Dištančná forma výučby.
b.
Cvičenie - Riešenie príkladov na komplexné čísla. Základy diferenciálneho počtu a jeho uplatnenie v technickej praxi.
Dištančná forma výučby.

Odporúčaná literatúra:
Základné:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- FARKAŠOVÁ, M. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. -- KECSKÉS, N. -- DRÁBEKOVÁ, J. Matematika s aplikáciami. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 209 s. ISBN 978-80-552-2046-8.
ORSZÁGHOVÁ, D. -- PECHOČIAK, T. -- TRENČIANSKA, A. -- KMEŤ, F. Matematika 1. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 331 s. ISBN 80-7137-985-9.

Odporúčaná:
Országhová, D. - Pechočiak, T. - Matušek, V. - Drábeková, J. - Baraníková, H. - Gregáňová, R. - Farkašová, M.: Matematika a jej aplikácie. Učebnica. Nitra: SPU, 2010, 376 s. ISBN 978-80-552-0479-6Híreš,Ľ., Božiková, M. Valach. M. a kol. 2016. Praktická cvičebnica fyziky. 1. Vyd. SPU v Nitre 2016, 180 s.
Országhová, Dana - Matušek, Vladimír - Pechočiak, Tomáš - Hornyák Gregáňová, Radomíra - Farkašová, Mária - Drábeková, Janka - Kecskés, Norbert - Baraníková, Helena. 2016. Návody na cvičenia z matematiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 172 s. ISBN 978-80-552-1530-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1083

A
B
C
D
E
FX
11,4 %10,3 %16,6 %19,4 %36,6 %5,7 %
Vyučujúci :
Ing. Matúš Bilčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ján Csillag, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
16. 9. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 16. 09. 2020.

Typ výstupu: