Sylabus predmetu T15-0061-I - Inžinierska ekológia (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0061-I
Názov predmetu:
Inžinierska ekológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú základný prehľad o environmentálnych témach pojednávajúcich o znečistení vzduchu, vody, pôdy, potravín a o biologických, fyzikálnych, chemických a rádiologických aspektoch rizík. Dôraz je kladený na technológie a technické riešenia uvedených oblastí. Špeciálna časť je venovaná terorizmu, druhom teroristických útokov a boju s terorizmom. Absolvent predmetu dokáže riešiť problémy z ekologickej oblasti, dokáže aplikovať poznatky v praxi, dokáže analyzovať ekologické problémy a identifikovať riešenia.
Stručná osnova predmetu:
Energetické problémy životného prostredia, environmentálne problémy a zdravie, odhad a hodnotenie rizík a ich manažment, kvalita vzduchu a jej manažment, manažment rizikových odpadov, privátna a verejná dodávka vody, problémy inžinierskych sietí, čistenie odpadových vôd, kontrola kvality vody a pôdy, terorizmus a environmentálne ohrozenie, boj s terorizmom, zariadenia pre hodnotenie vzduchu, vody a pôdy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUBÍK, Ľ. -- VALACH, M. -- HÍREŠ, Ľ. Inžinierska ekológia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 177 s. ISBN 978-80-552-1526-6.

Odporúčaná:
Koren,H. - Bisesi,M. : Handbook of Environmental Health, Vol 1,2.
Najnovšie časopisecké poznatky: Vesmír, CS časopis pre fyziku, Science

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom, ale aj v letnom semestri, ak si ho zapíše najmenej 10 študentov
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 44

A
B
C
D
E
FX
29,5 %
20,5 %
36,4 %
6,8 %
6,8 %0 %
Vyučujúci :
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: