Sylabus predmetu T15-0057-B - Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0057-B
Názov predmetu:
Biofyzika a fyzikálne vlastnosti potravín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne / 39 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
agrobiotechnológie /2014/ - bakalársky (povinný), 1. semester
agropotravinárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 1. semester
bezpečnosť a kontrola potravín - bakalársky (povinný), 1. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
vinárstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie protokolov z laboratórnych cvičení, napísanie 2 priebežných písomných prác v priebehu semestra po 20 bodov. Skúšková písomná práca má hodnotu 60 bodov. Na hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky z mechaniky, molekulovej fyziky, termodynamiky, elektriny, magnetizmu, optiky aplikované na biologické systémy a poznatky o fyzikálnych vlastnostiach potravín.
Absolvent predmetu dokáže riešiť biofyzikálne problémy. Študent dokáže riešiť výpočtové úlohy aplikované na biologické systémy a vie merať základné fyzikálne parametre biologických systémov.
Stručná osnova predmetu:
Hmotnostné a geometrické vlastnosti potravín. Termodynamické a tepelné vlastnosti. Základné zákony prenosu tepla a látky v materiáloch. Základné mechanické, reologické, elektrické, optické a akustické vlastnosti. Vlhkosť potravín. Bioenergetika. Základné termodynamické pojmy. Molekulová biofyzika. Difúzia, osmóza. Základy biomechaniky. Biofyzika bunky. Pôsobenie elektrických polí na živé organizmy. Mechanizmy transportu cez bunkovú membránu. Mechanické vlastnosti tkanív a pletív. Optické prístroje používané v biofyzike. Základy ekologickej biofyziky.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DUNCA, J. -- HANZELÍK, F. -- HLAVÁČOVÁ, Z. -- HLOZÁK, K. Biofyzika. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 222 s. ISBN 80-8069-376-5.

Odporúčaná:
Figura, L. O. - Teixeira, A. A. 2007. Food Physics. Springer : Leipzig, 550 p.
HLAVÁČOVÁ, Z. Fyzikálne vlastnosti potravín. 1. vyd., Nitra : SPU v Nitre. 2019. 146 s. ISBN 978-80-552-2074-1
Študijné materiály poskytnuté prednášajúcim, poznámky z prednášok, články vo vedeckých časopisoch

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 685

AB
C
D
E
FX
18,7 %
13,3 %
13,9 %
18,5 %
33,0 %
2,6 %
Vyučujúci : Ing. Matúš Bilčík, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ján Csillag, PhD. (cvičiaci)
Mgr. Peter Hlaváč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 9. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 17. 09. 2020.

Typ výstupu: