Sylabus predmetu T15-0056-B - Biofyzika (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0056-B
Názov predmetu:
Biofyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
4
Odporúčaný semester:
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 1. semester
aplikovaná biológia - bakalársky (povinný), 1. semester
Manažérstvo prevádzky techniky - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Manažérstvo prevádzky techniky - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie protokolov z laboratórnych cvičení, napísanie 2 priebežných písomných prác v priebehu semestra po 20 bodov. Skúšková písomná práca má hodnotu 60 bodov. Na hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú poznatky z mechaniky, molekulovej fyziky, termodynamiky, elektriny, magnetizmu a z optiky aplikované na biologické systémy. Absolvent predmetu dokáže riešiť biofyzikálne problémy. Študent dokáže riešiť výpočtové úlohy aplikované na biologické systémy a vie merať základné fyzikálne parametre biologických systémov.
Stručná osnova predmetu:
Zákonná sústava jednotiek. Vlastnosti plynov. Molekulová biofyzika. Difúzia, osmóza. Dýchanie živých organizmov. Vlhkosť biologických materiálov. Prúdenie kvapalín. Základy biomechaniky. Bioenergetika. Základné termodynamické pojmy. Biofyzika bunky. Mechanizmy transportu cez bunkovú membránu. Optické prístroje používané v biofyzike. Základy ekologickej biofyziky. Pôsobenie elektrického a magnetického poľa na živé organizmy.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DUNCA, J. -- HANZELÍK, F. -- HLAVÁČOVÁ, Z. -- HLOZÁK, K. Biofyzika. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 222 s. ISBN 80-8069-376-5.

Odporúčaná:
Blatt, F. J. 2002. Modern Physics, New York : M Graw Hill, Inc., 517 p.
Študijné materiály poskytnuté prednášajúcim, poznámky z prednášok, články vo vedeckých časopisoch

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 135

A
B
C
D
E
FX
18,5 %12,6 %12,6 %
23,7 %
31,9 %0,7 %
Vyučujúci : Ing. Ján Csillag, PhD. (cvičiaci)
Mgr. Peter Hlaváč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
17. 9. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 17. 09. 2020.

Typ výstupu: