Sylabus predmetu T15-0054-I - Aplikácia OS Linux vo fyzike a technike (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0054-I
Názov predmetu:
Aplikácia OS Linux vo fyzike a technike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
5 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
5 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 20 bodov, prezentácia seminárnej práce za 20 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové teoretické poznatky a praktické znalosti v OS Linux. Pochopí filozofiu slobodného softvéru a je schopný použiť OS Linux pri riešení fyzikálnych a technických problémov. Absolvent predmetu dokáže používať OS Linux, dokáže aplikovať poznatky v praxi, dokáže analyzovať problémy využitím OS Linux a identifikovať riešenia.
Stručná osnova predmetu:
Základy systému Linux, inštalácia, zavádzanie systému, aktualizácia, príkazový interpreter.Distribúcie: Ubuntu, OpenSuse; Grafické aplikácie: GIMP, xfig; kancelárske aplikácie: OpenOffice, Koffice, TEX; kreslenie grafov: kgeo, Kmplot, Gmplot; desktopové prostredia: KDE, Gnome; modelovanie matematických a fyzikálnych problémov: Octave (Matlab); Scilab, programovanie: C++, Kdevelop, Glade.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WELSH, M. -- DALHEIMER, M K. -- KRÁSENSKÝ, D. Používáme Linux. 3. vyd. Praha: Computer Press, 2003. 659 s. ISBN 80-7226-698-5.

Odporúčaná:
Linux: Dokumentačný projekt, Computer Press, 1998, 1175s
Mc Carty, B.: Učíme se RedMat Linux, Computer Press, 2000, 292s
Norton, P.- Hahn, M.: Prúvodce Unixem. Unis, 1993, 562s
PC Revue, Internet
Sobel, G.M.: Linux: Praktický prúvodce, Computer Press, 1999, 946s
Teufel, S.: Linux a KDE: podrobný prúvodce, Grada, 2000, 260s

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 144

A
B
C
D
E
FX
9,7 %
22,2 %
24,3 %33,3 %10,5 %
0 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 5. 3. 2020
Schválil: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: