Sylabus predmetu PHD_M048_N - Obnoviteľné zdroje energie (TF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M048_N
Názov predmetu:
Obnoviteľné zdroje energie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálneho projektu za 50 bodov a skúška za 50 bodov. Na hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie použiť najnovšie poznatky o obnoviteľných energetických zdrojoch (OZE) a spôsoboch ich využitia pri výrobe elektriny a tepla. Pochopí proces výroby elektrickej energie a ekologické dopady. Pozná zásady navrhovania aplikácií OZE v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Súčasný stav energetiky. Výroba elektrickej energie. Primárne energetické zdroje. Ekológia a bezpečnosť.Zákony v energetike. Základné typológia a charakteristika obnoviteľných zdrojov energie. Solárna energia. Vodná energia. Veterná energia. Geotermálna energia. Biomasa. Klasické energetické zdroje: fosílne palivá, jadrové palivá. Využitie obnoviteľných zdrojov energie v praxi.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOŽIKOVÁ, M. -- CSILLAG, J. -- BILČÍK, M. Princípy vybraných alternatívnych zdrojov energie: vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 313 s. ISBN 978-80-552-1827-4.
BOŽIKOVÁ, M. Obnoviteľné zdroje energie v teórii a praxi : slnečná energia a veterná energia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 150 s. ISBN 978-80-552-0843-5 (brož.).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A
B
C
D
E
FX
100,0 %0 %0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
3. 3. 2020
Schválil: doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 03. 03. 2020.

Typ výstupu: