Sylabus predmetu PHD_M047_N - Agrofyzika (TF - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M047_N
Názov predmetu:
Agrofyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky o vlastnostiach poľnohospodárskych materiálov. Získané poznatky študent bude schopný využiť pri ďalšom štúdiu a vo výskumnej činnosti. Študent po absolvovaní predmetu ovláda metódy vedeckej práce.
Stručná osnova predmetu:
Rozširujúce poznatky o rozmerových charakteristikách rastlinných materiálov, mechanických vlastnostiach rastlinných pletív a metód ich merania vo vzťahu k technológiám ich spracovania. Prehľady a analýza fyzikálnych vlastností ovocia, zeleniny , obilnín atď. Fyzikálne princípy fyziologických procesov v rastlinách. Metódy merania fyzikálnych veličín v agrofyzike. Metódy spracovania experimentálnych dát v agrofyzike.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOŽIKOVÁ, M. -- HLAVÁČ, P. Selected physical properties of agricultural and food products. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2010. 170 s. ISBN 978-80-552-0428-4.

Odporúčaná:
Transactions of ASABE, International Agrophysics, Research in Agricultural Engeneering, Acta Technologica Agriculturae, Poľnohospodárstvo

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 3. 3. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 03. 03. 2020.

Typ výstupu: