Sylabus predmetu PHD_M044_N - Vybrané kapitoly z fyziky (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_M044_N
Názov predmetu:
Vybrané kapitoly z fyziky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
dopravné stroje a zariadenia - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
výrobné technológie - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálneho projektu za 50 bodov a skúška za 50 bodov. Na hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti si rozšíria vedomosti o poznatky z vybraných kapitol fyziky, ktoré súvisia s vedeckým zameraním ich práce. Pochopia základné fyzikálne princípy technických procesov a získajú vedomosti o metódach merania.
Absolvent predmetu dokáže hodnotiť základné fyzikálne parametre a dokáže aplikovať poznatky vo vede a v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Časti mechaniky rozširujúce poznatky druhého stupňa štúdia (mechanické vlastnosti materiálov, prúdenie reálnych kvapalín, nenewtonovské látky, zdanlivá viskozita,...). Vlhkosť materiálov, metódy merania, sorpčné vlastnosti. Aplikácia poznatkov termodynamiky v technických problémoch (disipácia energie, energetický cyklus v biologických materiáloch, prenos tepla a látky v materiáloch, ...). Vybrané časti z elektriny a magnetizmu (elektrické a magnetické vlastnosti materiálov a ich využitie v technických procesoch, ...).
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Blatt, F. J. 2002. Modern Physics, New York: M Graw Hill, Inc., 517 p.
Vedecké časopisy: Journal of Applied Physics, Transaction of the ASABE, Research in Agricultural Engineering, ...

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

A
B
C
D
E
FX
86,7 %
6,7 %6,6 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: