Sylabus predmetu PHD_M022_N - Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
PHD_M022_N
Názov predmetu:
Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálneho projektu za 50 bodov a skúška za 50 bodov. Na hodnotenie A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti si rozšíria vedomosti o fyzikálnych metódach merania parametrov potravinárskych materiálov. Budú schopní navrhnúť najvhodnejšiu metódu merania vybraných vlastností materiálov.
Absolvent predmetu dokáže hodnotiť základné fyzikálne parametre, dokáže analyzovať presnosť merania a dokáže aplikovať poznatky v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Hmotnostné vlastnosti, metódy merania hustoty, objemovej hmotnosti, pórovitosti. Vlhkosť materiálov, metódy merania vlhkosti. Mechanické a reologické vlastnosti potravinárskych materiálov, metódy merania viskozity. Využitie elektrických vlastností materiálov pri určovaní ich iných charakteristík.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Blatt, F. J.: Modern Physics, 2002, New York: M Graw Hill, Inc., 517 p.
Vedecké časopisy: Journal of Applied Physics, International Journal of Food Properties, International Agrophysics, ...

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

AB
C
D
E
FX
100,0 %
0 %
0 %0 %
0 %
0 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: