Sylabus predmetu T15-0067-B - Úvod do technickej fyziky (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0067-B
Názov predmetu:
Úvod do technickej fyziky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
automobilová doprava - bakalársky (povinný), 2. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude 1 písomný test za 30 bodov a študenti vypracujú 3 domáce zadania – laboratórne protokoly spolu za 10 bodov. V rámci záverečnej písomnej skúšky môže študent získať 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu porozumie všeobecným princípom z oblasti mechaniky a molekulovej fyziky. Naučí sa aplikovať teoretické poznatky z mechaniky a molekulovej fyziky pri riešení fyzikálnych úloh, čo preukáže v rámci písomných prác. Študent získa praktické zručnosti z laboratórnych meraní, čo preukáže vypracovaním protokolov z laboratórnych meraní. Absolvent predmetu ovláda riešenie fyzikálnych problémov z oblasti mechaniky a molekulovej fyziky a dokáže aplikovať získané poznatky v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Mechanika. Kinematika – mechanický pohyb hmotného bodu. Dynamika hmotného bodu. Dynamika tuhého telesa. Mechanická práca, energia a výkon. Základy molekulárno-kinetickej teórie – ideálny a reálny plyn. Hydrostatika a hydrodynamika.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOŽIKOVÁ, M. -- KUBÍK, Ľ. -- VOZÁROVÁ, V. -- CSILLAG, J. -- PETROVIĆ, A. -- BILČÍK, M. -- HLAVÁČ, P. Multimediálna učebnica fyziky pre technikov l. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2116-8. URL: http://dl.slpk.sk/fyzika1/.
BOŽIKOVÁ, M. -- KUBÍK, Ľ. -- HLAVÁČ, P. Praktická učebnica fyziky pre technikov 1. diel. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2115-1.
BOŽIKOVÁ, M. -- KUBÍK, Ľ. -- HLAVÁČ, P. Praktická učebnica fyziky pre technikov 2. diel. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2117-5.

Odporúčaná:
BOŽIKOVÁ, M. -- KUBÍK, Ľ. -- HLAVÁČOVÁ, Z. -- CSILLAG, J. -- PETROVIĆ, A. -- BILČÍK, M. -- HLAVÁČ, P. Multimediálna učebnica fyziky pre technikov II. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), ISBN 978-80-552-2118-2. URL: http://dl.slpk.sk/fyzika2/
Hajko, V., a kol.: Fyzika v príkladoch. ALFA Bratislava, 1983.Hajko, V. a kol. 1988. Fyzika v príkladoch. Alfa Bratislava 1988. 592 s.
Halliday, D. -Resnick, R. -Walker, J.: Fyzika. VUT, Brno, VUTIUM, 2000, 1- 2 diel.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 918

A
B
C
D
E
FX
10,7 %
10,9 %
15,0 %
20,0 %
42,4 %
1,0 %
Vyučujúci :
Ing. Matúš Bilčík, PhD. (cvičiaci)
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Ján Csillag, PhD. (cvičiaci)
Mgr. Peter Hlaváč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Mgr. Daniela Kunecová, PhD. (cvičiaci)
Mgr. Ján Novák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ana Petrović, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 29. 01. 2020.

Typ výstupu: