Sylabus predmetu T15-0060-B - Fyzikálne princípy v ekoenergetike (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0060-B
Názov predmetu:
Fyzikálne princípy v ekoenergetike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
Technická fyzika alebo teraz Technická fyzika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú hodnotené 4 semestrálne projekty po 10 bodov a záverečná písomná a ústna skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu porozumie všeobecným princípom alternatívnych zdrojov energie. Študent získa komplexný pohľad na fyzikálne princípy získavania energie z vybraných alternatívnych zdrojov (slnečná energia, veterná energia, vodná energia a geotermálna energia). Nadobudne zručnosti v návrhu parametrov vybraných alternatívnych zdrojov energie, čo preukáže vypracovaním semestrálnych projektov. Absolvent predmetu ovláda riešenie problémov z oblasti alternatívnych zdrojov energie, dokáže aplikovať poznatky v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Energia z pohľadu fyziky. Fyzikálne aspekty využívania slnečnej, vodnej, veternej a geotermálnej energie. Fyzikálne princípy získavania a využívania slnečnej energie, veternej energie, vodnej energie a geotermálnej energie. Slnečná energia (slnečné kolektory, fotovoltaika, fotovoltaický jav, solárna-termálna výroba elektrickej energie), vodná energia (fyzikálny princíp využívania energie vody, malé vodné elektrárne a mikrosystémy), veterná energia (fyzikálna podstata prúdenia vzduchu a jej využitie vo veterných elektrárňach, fyzikálny princíp výroby elektriny veternými turbínami a typológia veterných elektrární), geotermálna energia (geofyzikálne aspekty a princípy jej využitia).
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOŽIKOVÁ, M. -- CSILLAG, J. -- BILČÍK, M. Princípy vybraných alternatívnych zdrojov energie: vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 313 s. ISBN 978-80-552-1827-4.
BOŽIKOVÁ, M. Obnoviteľné zdroje energie v teórii a praxi : slnečná energia a veterná energia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 150 s. ISBN 978-80-552-0843-5 (brož.).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 33

A
BC
D
E
FX
12,1 %
9,1 %
30,3 %
24,2 %
24,3 %
0 %
Vyučujúci :
Ing. Matúš Bilčík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ján Csillag, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Daniela Kunecová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
28. 1. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 28. 01. 2020.

Typ výstupu: