Sylabus predmetu T15-0059-B - Fyzikálne laboratórne techniky (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0059-B
Názov predmetu:
Fyzikálne laboratórne techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
3
Odporúčaný semester:
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude meranie, spracovanie a prezentácia laboratórnych seminárnych prác za 40 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študenti si osvoja poznatky o základných moderných fyzikálnych laboratórnych technikách. Študenti sú schopní merať základnými fyzikálnymi meracími metódami, čo preukážu spracovaním písomných protokolov.
Absolvent predmetu dokáže merať fyzikálne veličiny, dokáže aplikovať poznatky v praxi, dokáže zvoliť vhodnú meraciu techniku, analyzovať presnosť merania a interpretovať výsledky merania.
Stručná osnova predmetu:
Meranie fyzikálnych veličín. Stanovenie neurčitostí meraní. Vodivostné a dielektrické metódy merania vlhkosti. Meranie vlastností kvapalín. Meranie povrchového napätia kvapalín. Meranie koncentrácie roztokov optickými metódami. Meranie hustoty kvapalín a tuhých látok. Elektronické meranie teploty. Meranie vlastností plynov. Meranie mechanických vlastností biologických materiálov. Metódy: hmotnostná spektrometria, elektrónová spektrometria, spektrálna analýza, TDR - time domain reflectometry, GPR - ground penetrating radar, NIR - near infrared spectroscopy, dopplerovská vibrometria, ...
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Dunca, J. a i.: Biofyzika, II. nezmenené vydanie, MF SPU, Nitra, 2003, 222s.
Keeves, J.P.: Educational Research, Methodology and Measurement: An International Handbook, 1988, 832 p.
Krempaský, J.: Fyzika, Alfa-SNTL, Praha, Bratislava, 1982, 757s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom, ale aj v letnom semestri, ak si ho zapíše najmenej 10 študentov.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 2

A
B
C
DEFX
0 %
0 %
50,0 %
50,0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil:
doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: