Sylabus predmetu T15-0058-I - Environmentálna fyzika a ekoenergetika (TF - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: T15-0058-I
Názov predmetu:
Environmentálna fyzika a ekoenergetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce za 40 bodov, záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné dosiahnuť najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent sa zorientuje v environmentálnej problematike, získa prehľad o aktuálnych ekologických problémoch globálneho resp. lokálneho významu a o ekoenergetickom potenciále. Získa poznatky o jednotlivých fyzikálnych faktoroch pôsobiacich na životné prostredie a o hodnotení miery rizika jednotlivých faktorov a dokáže navrhovať spôsoby riešenia čiastkových ekologických problémov.
Absolvent predmetu dokáže riešiť problémy v oblasti environmentálnej fyziky a ekoenergetiky, dokáže aplikovať poznatky v praxi, dokáže analyzovať environmentálne problémy a identifikovať riešenia.
Stručná osnova predmetu:
Životné prostredie, fyzikálne faktory životného prostredia, klasifikácia a rizikovosť fyzikálnych faktorov. Zem, Slnko, voda, atmosféra, účinky mechanických síl a hluku, gravitačné pole a jeho účinky. Energia, druhy a zdroje energie. Obnoviteľné zdroje energie a eko-energetika. Účinky elektrických a magnetických polí. Svetlo, účinky žiarenia. Principiálne riešenie globálnych ekologických problémov.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DUNCA, J. -- HANZELÍK, F. -- HLAVÁČOVÁ, Z. -- HLOZÁK, K. Biofyzika. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 222 s. ISBN 80-8069-376-5.
BOŽIKOVÁ, M. -- HLAVÁČ, P. Alternatívne zdroje energie v NED = Alternative energy sources in NED. In MAGA, J. -- FINDURA, P. -- MAGA, F. Zelená energia - výzva pre budúcnosť : zborník príspevkov, Nitra, 9.6.2010. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010, s. 45--51. ISBN 978-80-552-0480-2.
BOŽIKOVÁ, M. Applications of physical research in engineering. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2012. ISBN 978-80-552-0839-8 (brož.).
BOŽIKOVÁ, M. Comparison of advantages in different types of solar systems. In 7th workshop on energy and environment. Gödöllö: Szent István University, 2001, s. 25.
BOŽIKOVÁ, M. Obnoviteľné zdroje energie v teórii a praxi: slnečná energia a veterná energia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. 150 s. ISBN 978-80-552-0843-5.

Odporúčaná:
Holec a kol.: Prírodoveda, UMB Banská Bystrica, 1999
Hrazdira, I. a kol.: Biofyzika, Avicenum, Praha, 1983
študijné materiály na dokumentovom serveri predmetu, internetové zdroje, vedecké časopisy

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

A
B
C
DE
FX
90,0 %
10,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vyučujúci :
Mgr. Daniela Kunecová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Ana Petrović, PhD. (cvičiaci)
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
25. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: