Course syllabus T15-0062-I - Metodika experimentu (TF - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0062-I
Názov predmetu:
Metodika experimentu
Stupeň štúdia: 2.
Garant:
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Garantujúce pracovisko:
Odporúčaný semester:
automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Rozsah výučby v hodinách za týždeň: 2/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus):
Prednášky
2/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne), prezenčná metóda
26/0 (počet hodín prednášok za semester / počet hodín cvičení za semester), prezenčná metóda
Metóda vzdelávacej činnosti: denná prezenčná, externá prezenčná, denná kombinovaná
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude prezentácia seminárnej práce realizovaná ako metodika vlastnej záverečnej práce za 40 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o meracích metódach používaných na meranie fyzikálnych veličín. Po absolvovaní predmetu je študent schopný hodnotiť metódy experimentov a výsledky experimentov. Je schopný voliť vhodné meracie metódy pri meraní fyzikálnych veličín.
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v praxi, dokáže zvoliť vhodnú meraciu techniku, analyzovať presnosť merania a interpretovať výsledky merania.
 
Stručná osnova predmetu:
Experiment a metodika. Metódy merania fyzikálnych veličín. Fyzikálne metódy vyhodnotenia experimentu. Matematické metódy vyhodnotenia experimentu. Štatistické metódy vyhodnotenia experimentu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OBTULOVIČ, P. Bioštatistika. 4th vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 171 s. ISBN 978-80-552-0397-3.

Odporúčaná:
Štatistika jednoducho v Exceli / Jozef Chajdiak . Bratislava : STATIS , 2013 . 341 s . ISBN 978-80-85659-74-0
Teória inžinierskeho experimentu / František Trebuňa, Peter Sivák . Košice : Technická univerzita , 2012 . 145 s . ISBN 978-80-553-1400-6 .

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

A
B
C
D
E
FX
21,9 %
40,6 %
21,9 %
6,3 %9,3 %0 %
Vyučujúci : doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Type of output: