Course syllabus T15-0065-B - Technická fyzika (TF - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu: T15-0065-B
Názov predmetu:
Technická fyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra uskutočnenie laboratórnych meraní a spracovanie protokolov – max. počet bodov 20 a záverečný písomný test - max. počet bodov 20. V rámci priebežného hodnotenia počas semestra môže študent získať max. 40 bodov; záverečná písomná skúška je za 60 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné dosiahnuť najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu získa teoretické poznatky z mechaniky kvapalín, základné poznatky o kmitaní a vlnení, oboznámi sa so základmi termodynamiky, elektriny a magnetizmu, zoznámi sa so základnými pojmami z kvantovej a atómovej fyziky a získa poznatky o vlastnostiach makroskopických systémov, ktoré sú nevyhnutné pre pochopenie princípov fungovania technických zariadení.
Absolvent získa zručnosti pri riešení výpočtových úloh, získa praktické skúsenosti pri meraní fyzikálnych veličín a osvojí si štandardné postupy pri spracovaní a vyhodnocovaní experimentálnych výsledkov a ich interpretácii.
Absolvent predmetu dokáže analyzovať fyzikálne problémy z uvedených oblastí fyziky, identifikovať a uplatniť možné riešenia a dokáže aplikovať poznatky v odborných predmetoch a v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Mechanika kvapalín. Kmitanie a vlnenie. Základy termiky a termodynamiky. Základy elektrostatiky. Elektrický prúd. Magnetické pole. Elektromagnetická indukcia. Striedavý elektrický prúd. Elektromagnetické vlnenie. Základy optiky. Základy kvantovej a atómovej fyziky. Makroskopické systémy: mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, optické vlastnosti a technické aplikácie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hajko, V.: Fyzika v príkladoch, Alfa, Bratislava, 1983
Keller, F.J., Gettys, W.E., Skove, M.J.: Physics. McGraw-Hill, Inc., 1993
Krempaský, J.: Fyzika. Alfa, Bratislava, 1982
študijné materiály zverejnené v UIS, poznámky z prednášok, články vo vedeckých časopisoch

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 662

A
B
C
D
E
FX
4,5 %
3,3 %
7,4 %
17,1 %
63,3 %
4,4 %
Vyučujúci :
Ing. Matúš Bilčík, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ján Csillag, PhD. (cvičiaci)
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Daniela Kunecová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Ján Novák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ana Petrović, PhD. (cvičiaci)
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
24. 2. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 24. 02. 2020.

Type of output: