Course syllabus PHD_M047_N - Agrofyzika (TF - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: PHD_M047_N
Názov predmetu: Agrofyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 10
Odporúčaný semester: riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia seminárnej práce za 40 bodov, záverečná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky o vlastnostiach poľnohospodárskych materiálov. Získané poznatky študent bude schopný využiť pri ďalšom štúdiu a vo výskumnej činnosti. Študent po absolvovaní predmetu ovláda metódy vedeckej práce.
Stručná osnova predmetu:
Rozširujúce poznatky o rozmerových charakteristikách rastlinných materiálov, mechanických vlastnostiach rastlinných pletív a metód ich merania vo vzťahu k technológiám ich spracovania. Prehľady a analýza fyzikálnych vlastností ovocia, zeleniny , obilnín atď. Fyzikálne princípy fyziologických procesov v rastlinách. Metódy merania fyzikálnych veličín v agrofyzike. Metódy spracovania experimentálnych dát v agrofyzike.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOŽIKOVÁ, M. -- HLAVÁČ, P. Selected physical properties of agricultural and food products. 1st vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2010. 170 s. ISBN 978-80-552-0428-4.

Odporúčaná:
Transactions of ASABE, International Agrophysics, Research in Agricultural Engeneering, Acta Technologica Agriculturae, Poľnohospodárstvo

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci : doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 25. 2. 2019
Schválil: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: