Course syllabus T15-0066-B - Teoretické základy technických disciplín (TF - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu:
T15-0066-B
Názov predmetu:
Teoretické základy technických disciplín
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity:
6
Odporúčaný semester:
automobilová doprava - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinný), 1. semester
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 3 písomné testy, každý za 8 bodov a študenti vypracujú 4 domáce zadania, každé za 4 body. V rámci záverečnej písomnej skúšky môže študent získať 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu získa prehľad teoretických základov z matematiky nevyhnutných pre zvládnutie predmetov aplikovaných na podmienky technickej praxe. Pochopí vzájomné súvislosti medzi matematickými a technickými disciplínami. Nadobudne praktické zručnosti vo výpočtovom riešení rozširujúcich matematických a technických problémov.
Absolvent predmetu dokáže riešiť matematické problémy, absolvent dokáže riešiť matematické úlohy s využitím základných a rozšírených poznatkov z matematiky a vie ich aplikovať pri riešení praktických úloh.
Stručná osnova predmetu:
Elementárne základy aritmetiky a algebry, Goniometria, Analytická geometria v rovine a rovinné krivky, Analytická geometria v priestore - sústavy súradníc, Vektorová algebra, Postupnosti a rady, Limita, výpočet limít, Derivácia - vzorce, výpočet derivácií, Funkcia dvoch a viacerých premenných - parciálna derivácia, Integrálny počet funkcie jednej premennej - neurčitý integrál, určitý integrál - integračné metódy, Integrálny počet funkcií dvoch a viacerých premenných: dvojitý integrál, plošné integrály, Diferenciálne rovnice: základné pojmy a metódy riešenia, Vektorová analýza. Praktické aplikácie uvedeného matematického aparátu v technickej praxi.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ORSZÁGHOVÁ, D. -- FARKAŠOVÁ, M. -- HORNYÁK GREGÁŇOVÁ, R. -- PECHOČIAK, T. -- MATUŠEK, V. -- KECSKÉS, N. -- DRÁBEKOVÁ, J. Matematika s aplikáciami. 1st vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 209 s. ISBN 978-80-552-2046-8.
ORSZÁGHOVÁ, D. -- PECHOČIAK, T. -- TRENČIANSKA, A. -- KMEŤ, F. Matematika 1. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. 331 s. ISBN 80-7137-985-9.

Odporúčaná:
Országhová, D. - Pechočiak, T. - Matušek, V. - Drábeková, J. - Baraníková, H. - Gregáňová, R. - Farkašová, M.: Matematika a jej aplikácie. Učebnica. Nitra: SPU, 2010, 376 s. ISBN 978-80-552-0479-6Híreš,Ľ., Božiková, M. Valach. M. a kol. 2016. Praktická cvičebnica fyziky. 1. Vyd. SPU v Nitre 2016, 180 s.
Országhová, Dana - Matušek, Vladimír - Pechočiak, Tomáš - Hornyák Gregáňová, Radomíra - Farkašová, Mária - Drábeková, Janka - Kecskés, Norbert - Baraníková, Helena. 2016. Návody na cvičenia z matematiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. 172 s. ISBN 978-80-552-1530-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 1058

A
B
C
D
E
FX
11,4 %10,2 %16,8 %
19,7 %
36,0 %
5,9 %
Vyučujúci :
Ing. Matúš Bilčík, PhD. (cvičiaci)
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Ján Csillag, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Daniela Kunecová, PhD. (cvičiaci)
Ing. Ana Petrović, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Dátum poslednej zmeny:
28. 1. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 28. 01. 2020.

Type of output: