Course syllabus T15-0058-I - Environmentálna fyzika a ekoenergetika (TF - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.
Charakteristika predmetu, vymedzenie pojmov, globálne ekologické problémy. Životné prostredie, fyzikálne faktory v životnom prostredí, klasifikácia a rizikovosť fyzikálnych faktorov. (dotácia 1/1)
2.
Zem, Slnko, voda, podmienky pre život. (dotácia 1/1)
3.Atmosféra, zloženie a vlastnosti. Ozónová diera, skleníkový efekt. (dotácia 1/1)
4.
Účinok mechanických síl na organizmus, gravitačné pole, účinky gravitácie, vplyv tlaku. (dotácia 1/1)
5.
Zvuk a hluk. Biofyzikálna funkcia zvukových orgánov. Zdroje hluku, meranie hluku, účinky hluku. (dotácia 1/1)
6.
Energia. Druhy energie, zdroje energie, tradičné, netradičné. Jadrová energia. Termonukleárna energia. (dotácia 1/1)
7.Obnoviteľné zdroje energie a eko-energetika. (dotácia 2/2)
8.
Elektrické pole, účinky elektrických polí. Magnetické pole Zeme, účinky magnetických a elektromagnetických polí. (dotácia 1/1)
9.
Svetlo a osvetlenie. Vlastnosti svetla, zdroje svetla. Fyzikálne princípy vnímania svetla. Hygiena osvetlenia. (dotácia 1/1)
10.
Ionizujúce žiarenie, zdroje žiarenia, účinky. (dotácia 1/1)
11.
Principiálne riešenie globálnych ekologických problémov. (dotácia 1/1)


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: