Course syllabus PHD_M029_N - Počítačové spracovanie obrazu (TF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Univerzita:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Technická fakulta
Kód predmetu:
PHD_M029_N
Názov predmetu:
Počítačové spracovanie obrazu
Stupeň štúdia:
3.
Garant:
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Rozsah výučby v hodinách za týždeň:
1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
Druh a rozsah vzdelávacích činností (sylabus): prednášky
1/0 (počet hodín prednášok týždenne / počet hodín cvičení týždenne)
13/0 (počet hodín prednášok za semester / počet hodín cvičení za semester)
prezenčná metóda
Metóda vzdelávacej činnosti:
denná prezenčná, externá prezenčná
Ukončenie a kredity:
skúška (10 kreditov)
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

 
Cieľ predmetu a výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky z teórie o spracovaní obrazu a z počítačových metód spracovania obrazu. Je schopný aplikovať teóriu a metódy do praxe pomocou softvéru ImageJ na platforme MS Windows a Linux. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o spracovaní obrazu v praxi, dokáže využívať optimálne metódy spracovania a používať vhodný softvér na spracovanie obrazu.
 
Stručná osnova predmetu:
Digitalizácia obrazovej informácie. Geometrická transformácia obrazu. Kompresia obrazu. Metódy potlačenia rušenia a šumu. Rekonštrukcia obrazu. Analýza obrazu. Obrazové formáty. Technické prostriedky pre spracovanie obrazovej informácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RUSS, J C. Image analysis of food microstructure. Boca Raton: CRC Press, 2005. 369 s. ISBN 0-8493-2241-3.
RUSS, J C. -- RUSS, J C. Introduction to image processing and analysis. Boca Raton: CRC Press, 2008. 355 s. ISBN 978-0-8493-7073-1.
RUSS, J C. The image processing. 5th vyd. Boca Raton: CRC Press, 2007. 817 s. ISBN 0-8493-7254-2.

Odporúčaná:
Klíma, M. et al: Zpracování obrazové informace. ČVUT, Praha, 1996, 177 s.
Pratt, W. K.: Digital Image Processing. New York, John Wiley & Sons, Inc. 1992, 595 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Schválil a dátum poslednej zmeny:
14. 3. 2018


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 14. 03. 2018.

Type of output: