Course syllabus T15-0067-B - Úvod do technickej fyziky (TF - LS 2018/2019)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Kód predmetu: T15-0067-B
Názov predmetu: Úvod do technickej fyziky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity: 6
Odporúčaný semester:
obchodovanie a podnikanie s technikou - bakalársky (povinný), 2. semester
prevádzka dopravných a manipulačných strojov - bakalársky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 2. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie pre automobilový priemysel - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 3 písomné testy, prvý test za 8 bodov, ďalšie dva každý za 10 bodov a študenti vypracujú 4 domáce zadania – laboratórne protokoly, každý za 3 body. V rámci záverečnej písomnej skúšky môže študent získať 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu porozumie všeobecným princípom z oblasti mechaniky, molekulovej fyziky a termodynamiky. Naučí sa aplikovať teoretické poznatky z mechaniky, molekulovej fyziky a termodynamiky pri riešení fyzikálnych úloh, čo preukáže v rámci písomných prác. Študent získa praktické zručnosti z laboratórnych meraní, čo preukáže vypracovaním protokolov z laboratórnych meraní. Absolvent predmetu ovláda riešenie fyzikálnych problémov z oblasti mechaniky, molekulovej fyziky a termodynamiky a dokáže aplikovať získané poznatky v praxi.
Stručná osnova predmetu:
Mechanika. Kinematika – mechanický pohyb hmotného bodu. Dynamika hmotného bodu. Dynamika tuhého telesa. Mechanická práca, energia a výkon. Základy molekulárno-kinetickej teórie – ideálny a reálny plyn. Hydrostatika a hydrodynamika. Termika – teplo, teplota, šírenie tepla. Termofyzikálne veličiny. Termodynamika – termodynamické vety a ich využitie.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Feynman, R. P., a kol.: Feynmanove prednášky I. a II. ALFA Bratislava, 1986,1985.
Hajko, V., a kol.: Fyzika v príkladoch. ALFA Bratislava, 1983.Hajko, V. a kol. 1988. Fyzika v príkladoch. Alfa Bratislava 1988. 592 s.
Hajko, V., Szabó, D. J.: Základy fyziky. VEDA Bratislava, 1980.
Halliday, D. -Resnick, R. -Walker, J.: Fyzika. VUT, Brno, VUTIUM, 2000, 1- 2 diel.
Krempaský, J.: Fyzika. ALFA Bratislava, 1982, 502 s.
Poznámky z prednášok a cvičení. Študijné materiály zverejňované na dokumentovom serveri predmetu.
Veis, Š. - Maďar, J. - Martišovitš, V.: Všeobecná fyzika 1: Mechanika a molekulová fyzika. Bratislava : Alfa, 1978, 473 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 899

ABCD
E
FX
10,9 %10,9 %14,8 %19,9 %42,5 %
1,0 %
Vyučujúci : Ing. Matúš Bilčík, PhD. (cvičiaci)
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
Ing. Ján Csillag, PhD. (cvičiaci)
Mgr. Peter Hlaváč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Mgr. Daniela Kunecová, PhD. (cvičiaci)
Mgr. Ján Novák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ana Petrović, PhD. (cvičiaci)
Dátum poslednej zmeny:
3. 12. 2018
Schválil:
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 03. 12. 2018.

Type of output: