Sylabus předmětu T15-0062-I - Metodika experimentu (TF - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
T15-0062-I
Názov predmetu: Metodika experimentu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
10 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

Kredity: 3
Odporúčaný semester:
automobilové dopravné systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
riadiace systémy vo výrobnej technike - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude prezentácia seminárnej práce realizovaná ako metodika vlastnej záverečnej práce za 40 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky o meracích metódach používaných na meranie fyzikálnych veličín. Po absolvovaní predmetu je študent schopný hodnotiť metódy experimentov a výsledky experimentov. Je schopný voliť vhodné meracie metódy pri meraní fyzikálnych veličín.
Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky v praxi, dokáže zvoliť vhodnú meraciu techniku, analyzovať presnosť merania a interpretovať výsledky merania.
Stručná osnova predmetu:
Experiment a metodika. Metódy merania fyzikálnych veličín. Fyzikálne metódy vyhodnotenia experimentu. Matematické metódy vyhodnotenia experimentu. Štatistické metódy vyhodnotenia experimentu.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OBTULOVIČ, P. Bioštatistika. 4. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. 171 s. ISBN 978-80-552-0397-3.

Odporúčaná:
Štatistika jednoducho v Exceli / Jozef Chajdiak . Bratislava : STATIS , 2013 . 341 s . ISBN 978-80-85659-74-0
Teória inžinierskeho experimentu / František Trebuňa, Peter Sivák . Košice : Technická univerzita , 2012 . 145 s . ISBN 978-80-553-1400-6 .

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom, ale aj v letnom semestri, ak si ho zapíše najmenej 10 študentov.
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

A
B
C
DE
FX
21,9 %
40,6 %
21,9 %
6,3 %
9,3 %0 %
Vyučujúci :
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil:
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: