Sylabus předmětu PHD_M029_N - Počítačové spracovanie obrazu (TF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Vysoká škola:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta:
Kód predmetu:
PHD_M029_N
Názov predmetu:
Počítačové spracovanie obrazu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

Kredity:
10
Odporúčaný semester:
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
riadiace systémy vo výrobnej technike - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia:
3.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a prezentácia projektu za 40 bodov a záverečná písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na hodnotenie B najmenej 86 bodov, na hodnotenie C najmenej 79 bodov, na hodnotenie D najmenej 72 bodov a na hodnotenie E najmenej 64 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Študent získa nové poznatky z teórie o spracovaní obrazu a z počítačových metód spracovania obrazu. Je schopný aplikovať teóriu a metódy do praxe pomocou softvéru ImageJ na platforme MS Windows a Linux. Absolvent predmetu dokáže aplikovať poznatky o spracovaní obrazu v praxi, dokáže využívať optimálne metódy spracovania a používať vhodný softvér na spracovanie obrazu.
Stručná osnova predmetu:
Digitalizácia obrazovej informácie. Geometrická transformácia obrazu. Kompresia obrazu. Metódy potlačenia rušenia a šumu. Rekonštrukcia obrazu. Analýza obrazu. Obrazové formáty. Technické prostriedky pre spracovanie obrazovej informácie.
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RUSS, J C. Image analysis of food microstructure. Boca Raton: CRC Press, 2005. 369 s. ISBN 0-8493-2241-3.
RUSS, J C. -- RUSS, J C. Introduction to image processing and analysis. Boca Raton: CRC Press, 2008. 355 s. ISBN 978-0-8493-7073-1.
RUSS, J C. The image processing. 5. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2007. 817 s. ISBN 0-8493-7254-2.

Odporúčaná:
Klíma, M. et al: Zpracování obrazové informace. ČVUT, Praha, 1996, 177 s.
Pratt, W. K.: Digital Image Processing. New York, John Wiley & Sons, Inc. 1992, 595 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci :
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dátum poslednej zmeny: 14. 3. 2018
Schválil:
doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 14. 03. 2018.

Typ výstupu: